Pristup informacijama od javnog značaja

1. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21101 Novi Sad,

matični broj: 08752885
PIB: 100715260
tel: 021/487-4719
faks: 021/456-238
adresa elektronske pošte:
ekourb@vojvodina.gov.rs

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
Sanja Škiljević, viši savetnik
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs

2. Zahtev može podneti svako lice. Usmeni zahtev tražioca se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

3. Zahtev mora da sadrži naziv organa javne vlasti, ime, prezime i adresu tražioca i što precizniji opis informacije koja se traži.

Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Ako zahtev ne sadrži podatke propisane zakonom, odnosno ako zahtev nije uredan, organ je dužan da pouči tražioca informacije kako da nedostatke otkloni, odnosno da tražiocu dostavi uputstvo o dopuni. Ako tražilac nedostatke ne otkloni u u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, doneće se zaključak o odbacivanju zahteva.

4. Tražilac ne mora navesti razloge traženja informacije.

5. Sekretarijat je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda ili uputi kopiju tog dokumenta. Smatra se da je kopija dokumenta upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa. Ako sekretarijat nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva. Ako Sekretarijat na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Sekretarijat će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije kopije dokumenta. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama sekretarijata. Ako udovolji zahtevu tražioca sekretarijat neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako sekretarijat odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

6. Troškovi koji se mogu naplaćivati utvrđeni su Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojim se nalaze informacije od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 8/06), i to: kopija strane A4 formata iznosi 3 dinara, A3 formata 6 dinara, CD 35 dinara, diskete 20 dinara, DVD 40 dinara, audio-kaseta – 150 dinara, video-kaseta 300 dinara, pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik – 30 dinara.

Troškovi se uplaćuju na žiro-račun Budžeta Republike Srbije br. 840-742328-843-30.

Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Visinu troškova izrade i upućivanja dokumenta sa informacijama od javnog značaja, u skladu sa Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, određuje organ vlasti koji u konkretnom slučaju postupa po zahtevu tražioca, u skladu sa navedenim Troškovnikom, u zavisnosti od obima dokumenta čija se kopija traži i njegovog formata, ako je u štampanom obliku, a kod dokumenata u elektronskom  zapisu, u zavisnosti od oblika u kome se izdaje (CD, DVD, audio-video kaseta…). Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova ako  visina ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.

7. Obrazac zahteva. Zahtevi koji nisu podneti na obrazcu takođe će se razmatrati.

8. Obrazac žalbe kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti/u zakonskom roku.

9. Obrazac žalbe protiv rešenja-zaključka.