Informacija o incidentu po završetku nadzora i preduzimanju hitnih mera

Na osnovu prijave koju je pokrajinska inspekcija primila 27.07.2016. godine u 10:00 časova, u firmi ”Luka Dunav” A.D. Zona pristaništa b.b., prilikom istovara mazuta iz barže u autocisternu došli je do curenja mazuta  i kontaminacije vode u luci Dunav, ova inspekcija je izašla na lice mesta i konstatovala sledeće:

Do incidenta je došlo zbog toga što se crevo za pretakanje  izvuklo sa metalne cevi za istakanje koja spaja crevo na barži sa crevom na autocisterni.

Iscurela količina je oko 1000 litara mazuta.

Na osnovu usmenog naloga Euro gas d.o.o. iz Subotice je odmah angažovala ovlašćene firme za sakupljanje i zbrinjavanje prosute materije sa vodene površine : „Eko Maber Inženjering” d.o.o. iz Pančeva i Eko21 d.o.o. iz Dobrice.

Plivajući sloj mazuta je pod kontrolom, vršeno je i ispiranje vode, postavljene su  plivajuće barijere koje sprečavaju oticanje u Dunav, a radovi na čišćenju obale Luke Dunav trajaće oko sedam dana.

Osim čišćenja vodene površine, potrebno je da se izvrši pranje barže koja je isprskana mazutom.

Vodna inspekcija je Angažovala je ovlašćenu laboratoriju Agencije za zaštitu životne za uzorkovanje i analizu kvaliteta kontaminirane vode pre i posle sanacije.

Pokrajinska inspekcija prati stanje na terenu i o daljim postupcima informisaćemo javnost.