Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Delovi ribarskih područja  „Bačka” i „Srem” ustupaju se na period od deset godina, i to od 01.01.2021. do 31.12.2030. godine.

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.  Rok za podnošenje prijava po Konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 16.11.2020. godine.

Konkursna dokumentacija podnosi se u koverti sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (naziv ribarskog područja) – NE OTVARATI.

Konkurs
Obrazac 1. – Bačka
Obrazac 1. – Srem
Obrazac 2. – opšti podaci o učesniku konkursa i licu ovlašćenom za zastupanje
obrazac 3. – memorandum podnosioca prijave
obrazac 4. – program ulaganja u ribarsko područje – mere i aktivnosti koje učesnik na konkursu planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja
obrazac 5. – biografija
obrazac 6. – izjava