Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

KONKURS ZA USTUPANjE NA KORIŠĆENjE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Oglašava se ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u okviru ribarskih područja koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015) i to:

  1. Ribarsko područje ,,Bačka”
  2. Ribarsko područje ,,Banat”
  3. Ribarsko područje ,,Srem”

Podnošenje dokumentacije i rokovi za sprovođenje konkursa

  • Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
  • Rok za podnošenje prijava po Konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 15.10.2019. godine.
  • Konkursna dokumentacija podnosi se u koverti sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA USTUPANjE NA KORIŠĆENjE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (naziv ribarskog područja) – NE OTVARATI.
  • Konkursna dokumentacija podneta po isteku navedenog roka kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom ili netačnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.
  • Napomena: ne dostavljati dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom jer ista neće biti uzeta u razmatranje.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem mejla

sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs

tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs

brigita.maric@vojvodina.gov.rs

Dokumenti