Monitoring životne sredine

  • Monitoring kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha u APV sprovodi se automatskim i manualnim merenjima od strane brojnih stručnih institucija. Sistemom monitoringa kvaliteta vazduha uspostavljene su državna i lokalne mreže mernih stanica i mernih mesta za fiksna merenja na teritoriji APV. Praćenje kvaliteta vazduha u državnoj mreži automatskog monitoringa vrši Agencija za zaštitu životne sredine (AZŽS) na šest mernih stanica u Vojvodini.

Opširnije »


  • Monitoring polena

Biološka uloga polena je oplodnja biljaka, ali je, na žalost, i jedan od najznačajnijih alergena i uzročnika respiratornih alergijskih bolesti. Polenske alergije su vezane za cvetanje alergenih biljaka. Porast broja osoba alergičnih na polen biljaka, pripisuje se promenama i spoljašnje sredine i samog organizma. Pojedine biljne vrste se nalaze na svojevrsnoj „crnoj listi“, jer izazivaju prave epidemije vrlo neugodnih simptoma u periodu njihovog cvetanja. Međutim, biljke su za ovu pojavu najmanje „krive“. One samo obavljaju svoju prirodnu funkciju oprašivanja i razmnožavanja, onako kako su to činile i pre pojave čoveka na Zemlji.

Opširnije »


  • Monitoring kvaliteta površinskih i podzemnih voda

Članom 25. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (Sl. gl. RS, 99/2009, 67/2012-odluka US), utvrđeno je da APV preko svojih organa, obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine (monitoring). Polazeći od ovog zakonskog osnova realizuje se monitoring kvaliteta površinskih voda na odabranim profilima, kao dopuna godišnjim programima monitoringa statusa voda u RS, koji sprovodi Republički hidrometeorološki zavod RS.

Opširnije »


  • Monitoring zemljišta

Obaveza uspostavljanja sistematskog monitoringa zemljišta na prostoru Republike Srbije definisana je Zakonom o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, br.135/04, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon i 43/2011 – odluka US) i utvrđena strateškim dokumentima u oblasti zaštite životne sredine (Nacionalni program zaštite životne sredine, Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije, Akcioni plan za sprovođenje Strategije održivog razvoja i dr.).

Opširnije »


  • Biomonitoring

Biomonitoring je organizovan sistem praćenja bioloških promena u vremenu i prostoru koji na najbolji način odslikava kompleks prirodnih i antropogenih pojava, uticaja i procesa. Sprovođenje monitoringa prirodnih vrednosti i biodiverziteta na području Autonomne pokrajine Vojvodine je usaglašeno sa međunarodnim standardima iz ove oblasti, te se nesmetano obavlja razmena i upoređivanje podataka, kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na globalnom nivou.

Opširnije »


  • Monitoring nejonizujućih zračenja

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja (Sl. gl. RS 36/2009), APV obezbeđuje sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini, učestvuje u izradi Programa i obezbeđuje finansijska sredstva za njegovu realizaciju na teritoriji APV. U cilju otkrivanja prisustva, utvrđivanja opasnosti, obaveštavanja i preduzimanja mera zaštite od nejonizujućih zračenja, na teritoriji APV sprovodi se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini u niskofrekventnom (transformatorske stanice, podzemni i nadzemni dalekovodi) i visokofrekventnom području (radio bazne stanice mobilne telefonije i telekomunikacioni predajnici radiorelejnih sistema).

Opširnije »


  • Monitoring buke

U skladu sa  članom 7. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS“ br.36/2009 i 88/2010) autonomna pokrajina utvrđuje mere i uslove zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima i obezbeđuje finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini na svojoj teritoriji. U skladu sa članovima 7. i 23. ovog Zakona APV obezbeđuje procenu, praćenje i kontrolu nivoa buke u životnoj sredini i obezbeđuje finansijska sredstva za njegovo sprovođenje. Monitoring buke vrši se sistematskim merenjem, ocenjivanjem ili proračunom određenih indikatora buke.

Opširnije »