Park prirode Palić

Vrsta prirodnog dobra: Park prirode

Datum proglašenja: 2003. godine

Akt o proglašenju: Odluka o stavljanje pod zaštitu Parka prirode “Palić” i spomenika prirode u njemu (“Sl. list opštine Subotica”, br. 8/96, 43/2002, 16/2003)

Površina: 712,9 ha

Klasifikacija IUCN: IV kategorija – Područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species management area)

Položaj: severna Bačka, teritorija grada Subotice, katastarske opštine Donji grad, Novi grad i Palić

Upravljač: JP «Palić-Ludaš», Kanjiški put 17a, 24213 Palić, tel: 024/753-121, e-mail: jp.palic@gmail.com, kontakt osoba: dr Ferenc Marton, Sandra Čokić

Međunarodni status: IBA, IPA i Emerald područje

Osnovne vrednosti:

 • Jedinstvena vrtna arhitektura Velikog parka sa bogatstvom vrstama šumskih staništa, od kojih se po značaju izdvajaju vrste mezofilnih hrastovih šuma peščare;
 • Povoljna ekoklima banjskog prostora sa starim stablima hrasta lužnjaka (Quercus robur);
 • Stanište za odmaranje i zimovanje vodenih ptica na istočnom evropskom migracionom putu;
 • Stanište strogo zaštićenih vrsta ptica kao što su: mali vranac (Phalacrocorax pygmeus) i patka njorka (Aythya nyroca);
 • Jedino gnezdilište crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) u Vojvodini;
 • Značajan ekološki koridor, koji omogućuje opstanak brojnim zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama vodozemaca, gmizavaca i sisara;
 • Ima ključnu ulogu u opstanku metapopulacije vidre (Lutra lutra) u slivu Kireša;

Aktuelno stanje:

 • Trenutno je u toku revizija područja sa ciljem usaglašavanja mera i režima zaštite sa važećim propisima sa ciljem obnova i ažuriranja zastarelih kartografskih podloga i zbog potrebe za usklađivanjem interesa zaštite kvaliteta vode i turističkog razvoja sa konceptom zaštite područja

Mere zaštite:

Trostepeni režim zaštite

 • Režim zaštite I stepena – 88 ha od zaštićene površine
 • Režim zaštite II stepena – 78 ha od zaštićene površine
 • Režim zaštite III stepena – 546 ha od zaštićene površine

Turističko – edukativni sadržaji:

Turistički kompleks obuhvata severnu i severoistočnu obalu jezera koje sa svojom okolinom predstavlja jedan od najbitnijih elemenata turističke ponude područja.

 • Zoo vrt Palić, uređen kao arboretum, osnovan je 1949. godine i danas se prostire na oko 10ha. Posetioci mogu da vide preko 50 vrsta životinja. Razvijeni nastavni program uključuje tematske celine i iz zaštite životne sredine i ekologije.
 • Prihvatilište za divlje životinje je započelo svoj rad 2005. godine prema međunarodno prihvaćenim standardima u objektima ZOO vrta. Omogućuje da se na organizovani način preuzimaju na smeštaj (nužni, privremeni ili trajni) nemoćne/ranjene jedinke životinja nađene u prirodi ili jedinke onih životinja do kojih je država došla zaplenom ili preuzimanjem.