Park prirode “Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva

Vrsta prirodnog dobra: Park prirode

Godina proglašenja: 2008. godine

Akt o proglašenju: Odluka o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva („Sl. list Opštine Bečej“, br. 1/2008; „Sl. list Opštine Žabalj“, br. 4/2008 i „Sl. list Opštine Novi Bečej“, br. 8/2008)

Površina: 391,7 ha

Klasifikacija IUCN: V kategorija – Zaštićeni kopneni/morski predeo (područje održavanih ekosistema)

Kategorija: III kategorija – Prirodno dobro od lokalnog značaja

Položaj: južna Bačka, područje opština Bečej, Novi Bečej i Žabalj

Upravljač: JP „Komunalac”, Lovačka 5, 21220 Bečej, tel: 021/6915-714, e-mail:komunbcj@ptt.rs, kontakt osoba: Kovač Norbert

Međunarodni značaj: IBA

Osnovne vrednosti:

 • Ovaj složeni meandar sa tri naglašena zavoja predstavlja najdužu regulisani meandar reke Tise u Vojvodini, dugu 23.706 metara;
 • Očuvani mozaik vodenih, barskih, livadskih i slatinskih staništa značajnih za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Karakteristične vrste ovog prostora su beli lokvanj (Nymphaea alba), tabernemontanova zuka (Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani), tiski cvet (Palingenia longicauda), vilinski konjic (Gomphus flavipes) i mrav (Liometopum microcephalum), zlatni karaš (Carassius carassius), čikov (Misgurnus fossilis), crvenotrbi mukač (Bombina bombina), kreketuša (Hyla arborea) i barska kornjača (Emys orbicularis), mali vranac (Phalacrocorax pygmeus), bukavac (Botaurus stellaris), modrovoljka (Luscinia svecica), sivi barski petlić (Porzana parva), patka njorka (Aythya nyroca), cvrčić potočar (Locustella fluviatilis), vidra (Lutra lutra) i divlja mačka (Felis silvestris);

Ugroženost:

 • Najčešći indikatori ugrožavanja životne sredine su: ugroženost autohtonih prirodnih vrednosti, promena mikroklime, izgrađenost, kvalitet površinskih i podzemnih voda i promena namena površina u obalnom području.

Mere zaštite:

 • Generalni koncept zaštite, razvoja i upravljanja prirodnog dobra proizilazi iz stepena očuvanosti prirodnih vrednosti, prisutnog antropogenog uticaja i mogućnosti revitalizacije staništa. Zaštita prirodnih vrednosti zahteva sprovođenje mera aktivne zaštite.
 • Revitalizacija staništa (stvaranje i uređivanje zaštitne zone, formiranje zaštitnih pojaseva oko vodenog okna, regulacija vodnog režima u koritu mrtvaje, šumarstvo u nebranjenom delu Tise) treba da bude u skladu sa razvojem i unapređivanjem sportskog ribarstva i poljoprivrede u neposrednom okruženju prirodnog dobra

Korišćenje:

 • Šumarstvo;
 • Poljoprivredna proizvodnja
 • Lov;
 • Ribarstvo;
 • Turizam i rekreacija

Turističko-edukativni sadržaji:

 • Centar za posetioce: Nalazi se uz prilazni puta iz Bačkog Gradišta, na strani Bisernog ostrva. Glavna namena objekta je boravak čuvara zaštićenog područja ali služi i za kratka zadržavanja manjih grupa posetilaca radi informisanja o sadržaju i vrednostima područja.
 • Edukativna staza: Eko-staza je trasirana u dužini od 22 km uz samu granicu zaštićenog područja i obeležena je vidljivim znacima. Duž staze se mogu naći informativne table, koje su postavljene na tri lokaliteta.
 • Osmatračnica za ptice: Smeštena je uz obalu Stare Tise, na lokalitetu Gornji rit. U sklopu ovog objekta nalaze se dve nadstrešnice sa klupama i stolovima za odmor i informativna tabla za edukaciju posetilaca. Sa osmatračnice se pruža vidik na prostrane vlažne livade i pašnjake na severnoj strani zaštićenog područja, na kolonije čaplji i kormorana na bečejskom ribnjaku, kao i na predivni pejsaž sliva Stare Tise
 • Kulturno-istorijske znamenitosti: dvorac grofa Rohoncija.