Prostorni planovi koje je donela Vlada Republike Srbije

Prostorno planiranje predstavlja stratešku osnovu za razvoj jednog društva, odnosno države. Izradom planske dokumentacije, planiranjem prostora sprovodi se razvoj određene teritorije. Primarna uloga prostornog planiranja je da poveća stepen integrisanosti između sektora, kao što su energetika, saobraćaj, privreda (industrija), stanovanje, da poboljša nacionalne, regionalne i lokalne sisteme urbanog i ruralnog razvoja, u cilju integralnog pristupa različitim tematskim oblastima čiji se interesi prepliću na određenom prostoru, uz istovremenu zaštitu životne sredine.

Osnovni planski dokument prostornog planiranja i razvoja  u Republici Srbiji je Prostorni plan Republike Srbije („Sl. glasnik Repiblike Srbije“ broj 88/2010).

Za područja koja zbog prirodnih kulturno-istorijskih ili ambijentalnih vrednosti, eksploatacije mineralnih sirovina, iskorišćenja potencijala turističkih, hidropotencijala, izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od nacionalnog ili regionalnog  značaja, ili koja su kao takva određena Prostornim planom Republike Srbije, donosi se prostorni plan područja posebne namene.

Prostorni planovi područja posebne namene koje je u periodu  od 2002. godine do danas donela Vlada Republike Srbije, dokumenti kojima je planiran i uređen prostor i objekti od nacionalnog interesa i kojima je obuhvaćen  deo teritorije AP Vojvodine, imaju izuzetan značaj jer se njihovim sprovođenjem direktno utiče na razvoj AP Vojvodine. 

Prostorni planovi koje je donela Vlada Republike Srbije od 2002. godine do danas.