Registar donetih planova na teritoriji APV

Zbog neophodnosti da se prate i proučavaju promene na prostoru Vojvodine, da se prati sprovođenje planova višeg reda, kao i potrebe da se izvrše pripreme za izradu novih prostornih planova od interesa za Pokrajinu, u skladu sa nadležnostima AP Vojvodine u oblasti prostornog planiranja, urbanizma i izgradnje objekata, nameće se potreba da se periodično prati stanje prostornih planova jedinica lokalnih samouprava i urbanističkih planova do nivoa naseljenog mesta. Ova aktivnost ima za cilj da se realno sagleda problematika koja prati izradu planske dokumentacije na teritoriji AP Vojvodine. Kao rezultat ove sveobuhvatne analize dva puta godišnje sačinjava se dokument – „Registar donetih planova na teritorji APV“.

Pregled prostornih planova gradova i opština u AP Vojvodini – po fazama izrade – 31.12.2016.

Stanje planske dokumentacije za infrastrukturne koridore u AP Vojvodini – 31.12.2016

Stanje planske dokumentacije za infrastrukturne koridore u AP Vojvodini – 31.12.2016.

Stanje planske dokumentacije za zaštićena prirodna i kulturna dobra u AP Vojvodini – 31.12.2016. godine

Stanje planske dokumentacije za zaštićena prirodna i kulturna dobra u AP Vojvodini – 30.12.2016. godine

Registar donetih prostornih i urbanističkih planova u AP Vojvodini za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine

Регистар донетих просторних и урбанистичких планова (01.01.2016.-31.12.2016.)