Procena uticaja na životnu sredinu

Nemanja Erceg – pomoćnik pokrajinskog sekretara, rukovodilac sektora za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
e-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
tel: +381 487 4889 i +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238

Izvršioci

Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata. Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Studija se radi kao sastavna dokumentacija u okviru projektne dokumentacije za analizirani kompleks. Svi zaključci i mere zaštite koji proističu iz ove studije predstavljaju obavezu koja se mora ugraditi u projektnu dokumentaciju i ispoštovati u procesu eksploatacije planiranog objekta. Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Pokretanje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu

Plaćanje Republičkih administrativnih taksi

Glavna knjiga – 2022

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu / Netehnički rezimei – 2022

U skladu sa proglašenim vanrednim stanjem u Republici Srbiji (Odluka o proglašenju vanrednog stanja, ”Sl. glasnik RS”, broj 29/20) uvid u zahtev o potrebi procene uticaja i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu biće moguć samo u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

PODNETI ZAHTEVI

DONETA REŠENJA