Procena uticaja na životnu sredinu

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу и одрживи развој
e-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

 • Наташа Кнежевић – самостални саветник за процену утицаја
  e-mail: natasas.knezevic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238
 • Оливера Вучинић – самостални саветник за процену утицаја
  e-mail: olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238

Процена утицаја на животну средину је превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката. Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину. Студија се ради као саставна документација у оквиру пројектне документације за анализирани комплекс. Сви закључци и мере заштите који проистичу из ове студије представљају обавезу која се мора уградити у пројектну документацију и испоштовати у процесу експлоатације планираног објекта. Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину

Плаћање Републичких административних такси

Главна књига – 2020

Главна књига – 2019

Нетехнички резимеи – 2020

Нетехнички резимеи – 2019

У складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији (Одлука о проглашењу ванредног стања, ”Сл. гласник РС”, број 29/20) увид у захтев о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину биће могућ само у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

 1. Карин Комерц – Ковин, Пројекат вађења речног наноса из корита реке Дунав км. 1103+500 – км. 1104+000 (КО Ковин, кат. парц. бр. 10735)
 2. НИС ад Нови Сад, за парцеле број: 10667/1 и 10667/5 К.О. Нови Сад I и 2556/1, 2556/2, 2556/3, 3231/1, 3312, 2555/14, 2555/16,  2498/32, 2498/18 Нови Сад III.
 3.  ЈУБ Шимановци
 4. ЈП Путеви Србије
 5. ПРОЈЕКАТ Изградња брзе саобраћајнице IB реда бр.21 Нови Сад Рума, Партија 1- Деоница 1, Петља ”Ауто пут Е-75” – Парагово, са планираном трасом државног пута IIA реда бр. 100 од Жежељовог моста до петље ”Ауто пут Е-75”
 6.