Netehnički rezimei – 2020

Netehnički rezimei – 2020

 1. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju – izgradnje kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona na kp br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4 i infrastrukturnih priključaka na kp 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 i 8184/3, ko Sremska Mitrovica
 2. Studija o proceni uticaja glavnog rudarskog projekta za razradu i eksploataciju naftnog polja Iđoš na životnu sredinu
 3. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Pretakalište kamionskih i vagon cisterni” na terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Novi Sad u Nis A.D. Novi Sad
 4. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Rekonstrukcija sistema filtrirane vode u energani RNP” – NIS A.D. Novi Sad
 5. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta površinske eksploatacije ležišta gline “Garajevac Istok” – AD “Polet” IGK Novi Bečej
 6. Studija o proceni uticaja Postrojenja za doziranje uree u ložište kotlova ABF-9601 i BF-9602 u energani u bloku 9 – mart 2020.
 7. Netehnički rezime studije o proceni uticaja GRP za utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije nafte, kondenzata i gasa na eksploatacionom polju Mokrin – ležišta (Pz+Sm-1, Pz+Sm-2, Pt1-1a, Pt1-3a, Pt1-4a, Pt1-4c, Pt1-d, Pt1-4e, Pt1-5a, Pt1-5c, Pt1-5d, Pt1-6a, Pt1-6b, Pt1-6c, Pt1-6d, Pt1-7a, Pt1-7b i Pt1-7c), na životnu sredinu knjiga i, sveska 2 135-19-01-02
 8. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije „Rezervoari, pumpne stanice, cevovodna instalacija i pretakalište vagon cisterni za crne derivate“ na terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Novi Sad u NIS A.D. Novi Sad
 9. Netehnički rezime studije o proceni uticaja projekta za utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije nafte i gasa naftnih ležišta J+M1+Bd+Sm-1, M1+Bd+Sm-2 i M1-3 i gasnih ležišta Bd-3 i Bd-4 na ekploatacionom polju Jermenovci na životnu sredinu (NIS a.d. Novi Sad)
 10. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu dovođenje prirodnog gasa do S-2450 (NIS a.d. Novi Sad)
 11. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcija sistema za prevenciju korozije na S-2100 Ugradnja novog desaltera i povezivanje sa postojećim desalterom sa dogradnjom sistema za prevenciju korozije KP 3559, 3558 i 3557 K.O. Vojlovica, Rafinerija nafte Pančevo
 12. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, Objekat u ozakonjenju: rekonstrukcija – promena namene magacina ambalaže i gotovih proizvoda za upotrebu u veterini u pogon za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina i primarno i sekundarno pakovanje seruma za upotreu u veterini, spratnosti P I P+1, KP 11077/1 KO Donji Grad, Opština Subotica
 13.  Studija o proceni uticaja na životnu sredinu,  pogon za skladištenje i tretman medicinskog otpada KP 15365/119, KO Zrenjanin
 14. Studija o proceni uticaja Projekta “Rekonstrukcija skladišnog prostora sa promenom namene u pogon za proizvodnju pastoznih glet masa, fasadnih maltera i kulirplasta i izgradnja 12 silosa“ na životnu sredinu; JUB DOO ŠIMANOVCI, Dositejeva 5, 22310 Šimanovci
 15. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja železničkog pretakališta sa pumpnom stanicom na terminalu naftnih derivata u Sremskim Karlovcima, na katastarskim parcelama br. 3484/1, 3484/3, 3484/27 i 7944 k.o. Sremski Karlovci
 16. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu “Pustara” kod Inđije
 17. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu – Državni put IB reda br. 21: Novi Sad – Ruma, deonica 3: Petlja “Kać” – Petrovaradin (petlja “Autoput E-75”)
 18. ST2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu – Državni put IB reda br. 21: Novi Sad – Ruma, Deonica 1: Petlja “Autoput E-75” – Paragovo, sa planiranom trasom Dražavnog puta IIA reda br. 100 od Žeželjevog mosta do Petlje “Autoput E-75”
 19. Ažurirana studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje termoelektrane toplane Pančevo na kp 3523/12 K.O. Vojlovica