OBAVEŠTENjE o donetom Rešenju o reviziji integrisane dozvole operatera ‘‘METALFER STEEL MILL’’ d.o.o. iz Sremske Mitrovice

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo Rešenje o reviziji integrisane dozvole za ‘‘METALFER STEEL MILL’’ d.o.o. iz Sremske Mitrovice, broj 130-501-2054/2011-06 od 09.02.2018. godine, za rad operatera ‘‘METALFER STEEL MILL’’ d.o.o. i obavljanje aktivnosti TOPIONICA I LIVNICA ČELIČNIH GREDICA, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, katastarska parcela  8177/1 K.O. Sremska Mitrovica.

Uvid u doneto rešenje o reviziji integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o reviziji integrisane dozvole