Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada i istrošenih olovnih akumulatora na lokaciji operatera operateru DOO Braća Ilić za reciklažu metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka, Svetozara Miletića190, Bačka Palanka

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za za skladištenje neopasnog otpada i istrošenih olovnih akumulatora na lokaciji operatera operateru DOO Braća Ilić za reciklažu metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka, Svetozara Miletića190, Bačka Palanka