Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, operateru BOŽIĆ I SINOVI D.O.O., na lokaciji u Omoljici, ul. Patrijarha Arsenija Čarnojevića 147a, na k.p. br. 2757/1 KO Omoljica.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, operateru BOŽIĆ I SINOVI D.O.O., Pančevo, na lokaciji u Omoljici, ul. Patrijarha Arsenija Čarnojevića 147a, na k.p. br. 2757/1 KO Omoljica.

Operater, BOŽIĆ I SINOVI D.O.O., Pančevo, Maksima Gorkog 2, je dana 20. novembra 2020. godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera u Omoljici, Patrijarha Arsenija Čarnojevića 147a, na katastarskoj parceli br. 2757/1 KO Omoljica.

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 31. marta 2021. godine, doneo rešenje broj 140-501-194/2021-05, o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, registarski broj 92/1 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 92/1 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/