Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera „Eco-logistica“ DOO, Seljačkih buna 43/IV, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera „Eco-logistica“ DOO, Seljačkih buna 43/IV, Novi Sad