Obaveštenje o izrađenom nacrtu Rešenja o reviziji integrisane dozvole operatera MONBAT PLC DOO iz Inđije

Novi Sad, 28.05.2019.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, izradio NACRT Rešenja o reviziji integrisane dozvole za MONBAT PLC DOO iz Inđije, broj 130-501-2659/2011-06 od 08.04.2019. godine, za rad operatera MONBAT PLC DOO i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA, OTPADA I SIROVINA NA BAZI OLOVA, PROIZVODNjE SIROVOG OLOVA I LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela 7507/15 K.O. Inđija.

Uvid u izrađeni NACRT može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. NACRT Rešenja o reviziji integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

Mišljenje na nacrt Rešenja o reviziji integrisane dozvole možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ 135/04).