Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Vrdniku, ul. Iriška 16 br. 28, na katastarskoj parceli 5423/1 KO Vrdnik.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera EKO-METAL d.o.o. Vrdnik, Grobljanska 2, Vrdnik, za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Vrdniku, ul. Iriška br. 16, na katastarskoj parceli 5423/1 KO Vrdnik.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 13.04.2021. godine, operater EKO-METAL d.o.o. Vrdnik, Grobljanska 2, Vrdnik, podneo Zahtev  za izdavanje integralne dozvole za:

–              za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Vrdniku, ul. Iriška br. 16, na katastarskoj parceli 5423/1 KO Vrdnik. 

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u u Vrdniku, ul. Iriška br. 16, na katastarskoj parceli 5423/1 KO Vrdnik, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4640 Olivera Simić.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.06.2021. godine.

Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonskim putem  +381 21 487 4640.