Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Subotici, ul. Čantavirski put 10 c u Subotici na katastarskoj parceli 35884/5 K.O. DONJI GRAD SUBOTICA

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje
                                                                                                                               OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva operatera DRA GROUP DOO SUBOTICA, Ivana Gorana Kovačića 11/1, Subotica, za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera, ul. Čantavirski put 10 c u Subotici na katastarskoj parceli 35884/5 K.O. DONjI GRAD SUBOTICA.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 30.03.2021. godine, operater DRA GROUP DOO SUBOTICA, Ivana Gorana Kovačića 11/1, Subotica, podneo zahtev za izdavanje dozvole za:

– skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera , ul. Čantavirski put 10 c u Subotici na katastarskoj parceli 35884/5 K.O. DONjI GRAD SUBOTICA.
U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u u Subotici, ul. . Čantavirski put 10 c u Subotici na katastarskoj parceli 35884/5 K.O. DONJI GRAD SUBOTICA, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4640 Olivera Simić.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.06.2021. godine.
Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonskim putem +381 21 487 4640.