Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Kikindi , ul. Bašaidski drum 25, na katastarskoj parceli 20881/2 K.O. Kikinda

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Sremska 2A, Novi Sad, za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera,  u Kikindi, ul.  Bašaidski drum 25, na katastarskoj parceli br. 20811/2 K.O. Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 19.01.2021. godine, operater KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Sremska 2A, Novi Sad, podneo zahtev za izdavanje dozvole za:

–              skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera , u Kikindi, ul.  Bašaidski drum 25, na katastarskoj parceli br. 20811/2 K.O. Kikinda.

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Kikindi, ul.  Bašaidski drum 25, na katastarskoj parceli br. 20811/2 K.O. Kikinda, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4640 Olivera Simić.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.07.2021. godine.

Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonskim putem  +381 21 487 4640.