Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera u Čoki, ul. Vinogradi bb, na katastarskoj parceli 2716 KO Čoka

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera AUTOFLEX Livnica Čoka doo, za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera u Čoki, ul. Vinogradi bb, na katastarskoj parceli 2716 KO Čoka.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 15.06.2021. godine, operater AUTOFLEX Livnica Čoka doo. Vinogradi bb, Čoka, podneo Zahtev  za izdavanje dozvole za:

  • tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera u Čoki, ul. Vinogradi bb, na katastarskoj parceli 2716 KO Čoka.

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4640 Olivera Simić.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13.09.2021. godine.

               Svi zainteresovani, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonskim putem  +381 21 487 4640.