Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada operatera Higia DOO, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb

Novi Sad , 29. maj 2019.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada operatera Higia DOO, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 27.05.2019. godine, operater Higia DOO, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za:

  • za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.06.2019. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.