Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za mehanički tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje elektronskog i električnog otpada operatera EE WASTE DOO, Novi Sad, na lokaciji u Novom sadu, ulica Primorska 82 A

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 , 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za mehanički tretman, odnosno skladištenje  i ponovno iskorišćenje elektronskog i električnog otpada operatera EE WASTE DOO, Novi Sad,  na lokaciji u Novom sadu, ulica Primorska 82 A, na katastarskoj parceli 2221/12 KO Novi Sad I.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 27.02.2020. godine, operater EE WASTE DOO, Novi Sad, Primorska 82 A, Novi Sad, podneo Zahtev  za izdavanje dozvole:

  • za mehanički tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje elektronskog i električnog otpada operatera EE WASTE DOO, Novi Sad,  na lokaciji u Novom sadu, ulica Primorska 82 A, na katastarskoj parceli 2221/12 KO Novi Sad I.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.05.2020. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.