Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i otpadnih akumulatora na lokaciji operatera u Pančevu, u Ulici Kudeljarski nasip Prva br. 122d, na katastarskoj parceli broj 11416/22 KO Pančevo

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 , 14/16 95/18-dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i otpadnih akumulatora na lokaciji operatera u Pančevu, u Ulici Kudeljarski nasip Prva br. 122d, na katastarskoj parceli broj 11416/22 KO Pančevo

Nadležni organ obaveštava javnost da je 5. februara 2021. godine, privredno društvo METAL FORMA KOS DOO, Kudeljarski nasip Prva 122d, Pančevo podnelo Zahtev  za izdavanje dozvole:

  • za skladištenje električnog i elektronskog otpada i otpadnih akumulatora i otpadnih akumulatora na lokaciji operatera u Pančevu, u Ulici Kudeljarski nasip Prva br. 122d, na katastarskoj parceli broj 11416/22 KO Pančevo

Uvid u navedeni zahtev može se izvršiti u kancelariji 39 u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina 16 svakog radnog dana od 11 do 13 časova do 15. marta 2021. godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15. mart 2021. godine.

 Svi zainteresovani, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonskim putem  na brojeve telefona: +381 21 487 4735 ili +381 21 487 4640.