OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. iz Beočina

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. iz Beočina, broj 140-501-963/2018-05  od 25.09.2018 godine za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

 1. Zahtev za izdavanje integrisane dozvole
 2. Rezime podataka o aktivnostima i izdatim dozvolama
 3.  Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama
 4. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole
 5. Prilog I:
  1.  Lista projekata
  2.  Izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu
  3.  Plan vršenja monitoringa
  4.  Rezultati merenja zagađivanja životne sredine
  5.  Plan upravljanja otpadom
  6.  Plan mera za efikasno korišćenje energije
  7.  Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
  8.  Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
  9.  Akt o pravu korišćenja prirodnih resursa
  10.  Izjava o informacijama u Zahtevu
  11.  Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
  12.  Program mera prilagođavanja BAT tehnikama
  13.  Saglasnosti na studije uticaja zatečenog stanja i Procena opasnosti od udesa
 6.  Prilog II Tabelarni pregledi
 7. Prilog III Mape i skice
 8.  Prilog IV Spisak kopija izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i drugih dokumenata
 9.  Prilog V Akcioni planovi III 4 – III 10
 10.  Vodna dozvola