Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Novi Sad, 08.07.2019.

Obaveštavamo vas da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera AD ”METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS KIKINDA”, broj 130-501-96/2013-05 od 03.01.2013. god., za izdavanje integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti-proizvodnja metanola i sirćetne kiseline, na lokaciji u Kikindi, Miloševački put bb, katastarske parcele: 16044/2, 21372/3, 21375/1 do 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1 i 21455/2, KO Kikinda, Grad Kikinda.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 39 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

II Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama
III Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama
MSK Izjava
Prilog 1.3 Plan Monitoringa
Prilog 1.4.1 emisije vazduh
Prilog 1.4.1.a emisije vazduh
Prilog 1.4.2. Pijezometri-2019
Prilog 1.4.3. otpadna voda NOVI
Prilog 1.4.3.a otpadna voda Efikasnost
Prilog 1.5. Plan upravljanja otpadom
Prilog 1.6. Plan mera za efikasno korišćenje energije za MSK
Prilog 1.7. Plan mera za sprečavanje udesa
Prilog 1.8. Plan mera za zaštitu ŽS posle prestanka rada i zatvaranja
Prilog 2-Tabele
Prilog 3.1 APR
Prilog 3.2. dopunsko rešenje uotrebne dozvole
Prilog 3.3. Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija
Prilog 3.4. Rešenje o vodnoj dozvoli za ispuštanje prečišćenih otpadnih voda2017
Prilog 3.5. Rešenje o vodnoj dozvoli za zahvatanje podzemnih voda
Prilog 3.6 Vodna dozvola
Prilog 3.7.rešenje o ozakonjenju objekta
Prilog 4.1 Monitoring u MSK
Prilog 4.2 – Merna mesta Kikindski kanal
Prilog 4.3-II 3.1.a.Mesta merenja kvaliteta vazduha
Prilog 4.3-II.3.1.b.Merna mesta emisije u MSK
Prilog 4.3-III.1.4.Mapa lokacija postrojenja (Makrolokacija)
Prilog 4.3-III 1.5.Situacioni plan
Prilog 4.3-III.3.3.2.Blok dijagram tokova – materijalni bilans tehnološka šema POX
Prilog 4.3-III.3.3.2.Blok dijagram tokova – materijalni bilans
Prilog 4.3-III.4.3.Šematski prikaz rasporeda bunara u krugu MSK
Prilog 4.3-III.5.2.a.PS_U51_TEHNOLOŠKA ŠEMA KOTLOVSKOG POSTROJENjA_81603 010 00 00 1 2_1
Prilog 4.3-III.5.2.b.Spaljivač Z509 šema
Prilog 4.3-III.5.3.Difuzni izvori emisija zagađujućih materija u MSK
Prilog 4.3-III.5.5.Merenje imisije u životnoj sredini
Prilog 4.3-III.6.1.2.a.Olujni bazen-skica
Prilog 4.3-III.6.1.2.b.Podzemni cevovodi
Prilog 4.3-III.6.1.3.Odvođenje otpadnih voda u recipijent MSK – Nakovački kanal- DTD
Prilog 4.3-III.6.1.a.Blok šema otpadnih voda u MSK
Prilog 4.3-III.6.1.b.Blok šema tretmana otpadnih voda u MSK
Prilog 4.3-III.8.3.Raspored kontejnera MSK-KA-3020-0204
Prilog 5 Program mera prilagođavanja BAT