Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada u Bikovu privrednog društva „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica-Regionalni centar za upravljanje otpadom

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za deponiju neopasnog otpada u Bikovu privrednog društva „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica-Regionalni centar za upravljanje otpadom

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica-Regionalni centar za upravljanje otpadom (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20354194, sa šifrom delatnosti 3811 – Sakupaljanje otpada koji nije opasan), dana 01.08.2019. godine podnelo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada u Bikovu, Bikovački put bb, Grad Subotica, na katastarskoj parceli 2635 KO Bikovo, do izdavanja integrisane dozvole (član 66. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16).

Aktivnosti koje operater „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica-Regionalni centar za upravljanje otpadom, obavlja jesu upravljanje komunalnim otpadom i neopasnim otpadom bilo kog porekla koji zadovoljava granične vrednosti parametara za odlaganje neopasnog otpada, tj. operater obavlja delatnost skladištenja/ponovnog iskorištenja otpada (R3; R12 i R13) i odlaganja predmetnog otpada (D1) na regionalnoj sanitarnoj deponiji neopasnog otpada  u Bikovu. Operater „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica-Regionalni centar za upravljanje otpadom, svojom uslugom obuhvata otpad koji je nastao na teritorijama lokalnih samouprava grada Subotice i opštinama Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka Sanitarna deponija neopasnog otpada se nalazi na katastarskoj parceli br. 2635 KO Bikovo.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06. septembar 2019. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 časova.