Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole ”Black Horse – FAS doo Beograd- ogranak Black Horse – FAS Sombor

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje opasnog i neopasnog  otpada (operacije R12 i  R13), operatera ”Black Horse – FAS doo Beograd– ogranak Black Horse – FAS Sombor, na lokaciji u Somboru, Filipa Kljajića bb, na katastarskoj parceli 7913/4 KO Sombor 1.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009, 88/2010 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje opasnog i neopasnog otpada (operacije R12 i  R13), operatera ”Black Horse – FAS doo Beograd- ogranak Black Horse – FAS Sombor, na lokaciji u Somboru, Filipa Kljajića bb, na katastarskoj parceli 7913/4 KO Sombor 1.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.10.2020. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizami i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.