OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za reviziju integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera  MONBAT PLC  DOO  iz Inđije, broj 130-501-2659/2011-06 od 08.04.2019. godine, za reviziju integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA, OTPADA I SIROVINA NA BAZI OLOVA, PROIZVODNjE SIROVOG OLOVA I LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela  7507/15 K.O. Inđija.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

 2. APR RESENJE

3. Izvod_APR

4. Upotrebna dozvola

5. Upotrebna dozvola_kanalizacija

6. PLAN vrsenja MONITORINGA

7. Radni PLAN POSTROJENJA

8. Resenje o davanju saglasnosti na Studiju

9. Saglasnost kanalizacija_2017

10. Vodna dozvola_2018

11. Merenje otpadna voda, IV kv

12. Merenje podzemna voda, IV kv

13. Merenje Buka

14. Emisija, drugo merenje

15. Taksa

16. Izjava o tacnosti podataka