OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio nacrt integrisane dozvole za operatera LAFARGE BEOČINSKA  FABRIKA CEMENTA d.o.o. iz Beočina, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin . (broj zahteva 140-501-963/2018 od 25.09.2018. godine).

Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađen nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12., stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Nacrt se može preuzeti ovde.