Obaveštenje o urađenom nacrtu integrisane dozvole

Ovim Vas obaveštavamo da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio nacrt integrisane dozvole operatera AD ”METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS KIKINDA” , broj 130-501-96/2013-05 od 03.01.2013. god., za izdavanje integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti-proizvodnja metanola i sirćetne kiseline, na lokaciji u Kikindi, Miloševački put bb, katastarske parcele: 16044/2, 21372/3,  21375/1 do 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1 i 21455/2, KO Kikinda, Grad Kikinda.

Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt se može preuzeti ovde

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na izrađeni nacrt integreisasne dozvole, ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.