Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

“Sl.glasnik”, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:
       1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
       2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
       3) u drugim slučajevima određenim zakonom.
(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.
(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

  • Inspekcija za zaštitu životne sredine dana 02.08.2019. godine, objavljuje rešenje 140-501-515/2019-06 od 12.06.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.