Praćenje stanja aeropolena u Kikindi

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Kikinda

Godišnji izveštaji za Kikindu:

Uređaj za merenje koncentracije polena (merno mesto: Opšta bolnica, Đure Jakšića 110, Kikinda)