Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje („Službeni list APV“, broj 12/20)

  1. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje-TEKSTUALNI DEO
  2. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje -GRAFIČKI DEO
  3. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje na životnu sredinu
  4. “Službeni list APV” -12/2020