Selektivni izlov alohtonih vrsta riba na ribarskom području „Palić”, u okviru Parka prirode „Palić”

U ponedeljak 03.08.2020. godine, počeo je selektivni izlov alohtonih vrsta riba na ribarskom području u okviru Parka prirode ”Palić”. Danas, 05.08.2020. g., izlovu su prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji je izdao dozvolu za ovu aktivnost korisniku ribarskog područja, JP Palić-Ludaš. U razgovoru sa zaposlenima u ovom javnom preduzeću, saznali smo da se sve odvija po planu i da se alohtone vrste izlovljavaju u velikim količinama, kako je i očekivano. Za tu namenu koriste se posebne vrške malog promera oka, tako da ulovljena riba ne ugiba, već se sveža transportuje dalje u zoološki vrt za ishranu životinja, dok se plemenita riba na licu mesta vraća u vodu nepovređena. Inače ova akcija se sprovodi u okviru Projekta ”Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić-Ludaš”,  iz 2018. godine, u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KfW. Selektivni izlov je započet 2019. godine i vrši se periodično u skladu Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (”Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 95/2018 – dr. zakon), sa lovostajem i vremenskim prilikama, a sve dok se ne postigne željeni kvalitativni sastav ihtiofaune ovog ribarskog područja.