Davanje saglasnosti na regionalne planove upravljanja otpadom

Naziv usluge:

Davanje saglasnosti na regionalne planove upravljanja otpadom

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Pravni osnov

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, broj 36/09, 88/10), čl. 19.

Rokovi i napomene

30 dana od dana prijema uredne dokumentacije

Izveštaj o uslugama

  • Rešenja o davanju saglasnosti na RPUO