Kontrola lokacijskih uslova i urbanističkih projekata

Naziv usluge:

Kontrola lokacijskih uslova i urbanističkih projekata

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za inspekcijske poslove

Pravni osnov

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14)

Rokovi i napomene