Mišljenje o odluci o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

Naziv usluge:

Mišljenje o odluci o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama

  • Lista 3 (u pripremi)