Monitoring zemljišta

Naziv usluge:

Monitoring zemljišta

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

Pravni osnov

Član 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, br. 135/04, 36/2009-dr.zakona, 72/209-dr.zakon i 43/2011 – Odluka US); Član 5. i 10 Uredbe o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Službeni glasnik RS, 88/2010); Član 25. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (Sl. glasnik RS, 99/2009, 67/2012-Odluka US);

Izveštaj o uslugama