Sprovođenje postupaka izdavanja integrisane dozvole

Naziv usluge:

Sprovođenje postupaka izdavanja integrisane dozvole

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Opis

Integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja; dozvolom se odobrava: 1) rad novog postrojenja i obavljanje njegove aktivnosti; 2) rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojećeg postrojenja. Dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od deset godina, za jedno ili više postrojenja na istom mestu kojim upravlja isti operater.

Gde i kako

Lično na pisarnici Pokrajinske vlade APV, za Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili poštom na istu adresu

Pravni osnov

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Službeni glasnik RS, broj 135/2004) Član 8 I 9 Pravilnik o adržini i izgledu integrisane dozvole (Sl. glasnik RS, br. 30/2006)Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Sl. glasnik RS, br. 30/2006) Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola (Sl. glasnik RS, br. 69/2005) Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenjima za koje se izdaje integisana dozvola (Sl. glasnik RS, br. 84/2005)Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli (Sl. glasnik RS, br. 84/2005)Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima (Sl. glasnik RS,br. 84/2005)Uredba o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.108/2008)

Rokovi i napomene

120 do 240 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva

Kontakt osoba

  • Svetlana Marušić – diplomirani inženjer tehnologije, viši savetnik za čistiju proizvodnju
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    tel: +381 21 487 4735; faks: +381 21 456 238

Izveštaj o uslugama

Korisni linkovi