Faza II

Faza II

POSTUPAK ODREĐIVANjA OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

NOSILAC PROJEKTA podnosi ZAHTEV za dobijanje dozvole ili odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju objekta ili ostalih intervencija u prirodi i prirodnom okruženju

POKRETANjE POSTUPKA – Podnošenje Zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte koji se nalaze na Listi projekata za koje je obavezna procena uticaja – Lista I i Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 84/05), kao i za projekte koji se nalaze na Listi II za koje je nadležni organ odlučio da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Zahtev (pdf) se podnosi za nove, odnosno planirane projekte (po pravilu u toku izrade idejnog projekta) i za izvedene projekte, odnosno za zatečeno stanje.

SADRŽAJ ZAHTEVA (pdf)

Upitnik uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu (pdf)

Zahtev za određivanje obima i sadržaja podnosi se na propisanom obrascu i sadrži:

 1. podatke o nosiocu projekta;
  1. opis lokacije;
 2. opis projekta;
 3. prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
 4. opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
 5. opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta;
 6. opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja;
 7. netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6);
 8. podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;
 9. druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. izvod iz urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;
 2. idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
 3. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 4. uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
 5. dokaz o uplati republičke administrativne takse;
 6. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Ako, u ime nosioca projekta, zahtev podnosi drugo lice – mora imati uredno izdato ovlašćenje nosioca projekta sa delovodnim brojem, datumom izdavanja i potpisom ovlašćenog lica nosioca projekta.