Javna prezentacija materijala za izradu PPPPN „Fruška gora“

U sklopu zakonom propisane procedure ranog javnog uvida javnosti je prezentovan materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Fruške gore.

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, dana  05.07.2016. godine, u sali 1 Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održana je javna prezentacija. Tim povodom javnosti je predstavljen reprezentativan materijal sa obiljem  korisnih podataka o najhumanijom  i jedinoj planini u vojvođanskoj ravnici.

Područje obuhvaćeno preliminarnom granicom prostornog plana čine  cele teritorije opština Beočin, Irig i Sremski Karlovci, delovi opština Bačka Palanka, Inđija, Ruma i Šid i delovi teritorija  Grada Novog Sada i  Grada Sremske Mitrovice.

Pored bogate prirodne baštine koje joj daje obeležje nacionalnog parka, područje Fruške gore je prepoznato kao jedinstveno „Kulturno područje“ sa specifičnim i koncentrisanim fondom kulturnog nasleđa, odnosno većom koncentracijom nepokretnih kulturnih dobara, koja su u istorijskom, kulturnom i stilskom pogledu povezana i čine vizuelni i duhovni identitet prostora i tako udruženi daju Fruškoj gori karakter prostora sa posebnom namenom.

Materijal za izradu prostornog plana prezentovao je izvode iz planske dokumentacije višeg reda, opis postojećeg stanja, način korišćenja prostora i osnovna ograničenja u prostoru, opšte ciljeve izrade plana, planiranu pretežnu namenu površina i očekivane efekte u pogledu unapređenja načina korišćenja prostora.

Rani javni uvid održava se u trajanju od 15 dana, od 27.06.2016.  do 11.07.2016. godine. Materijal za izradu Prostornog plana dostupan je na uvid zainteresovanoj javnosti:

  • u digitalnom obliku, u prostorijama organa jedinice lokalne samouprave nadležnoj za poslove prostornog planiranja i urbanizma, 
  • u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine

www.ekourburb.vojvodina.gov.rs/dokumenta/rani-javni-uvid-u-materijal-za-izradu-prostornog-plana-područja-posebne-namene-fruška-gora

Organi, organizacije, javna preduzeća, ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora, pravna i fizička lica koji su korisnici prostora u obuhvatu Plana, pozvani su tom prilikom da dostave svoja mišljenja u pogledu  uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja  na životnu sredinu.