Јавна презентација Нацрта ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“

Žao nam je, ne postoji prevod na raspolaganju For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

У четвртак, 11.05.2017. године у згради Скупштине града Зрењанина одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 24. априла 2017. до 23. маја 2017. године. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину изложени су у Згради Скупштине града Зрењанина, Згради Општине Нови Бечеј, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 64/15) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“.

У уводној речи, Светлана Килибарда, в.д. помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Славица Пивнички, дипл. инж. пејз. арх. и Бранислава Топрек, дипл. инж. арх. представили Просторни план у основним елементима.

У току презентације, истакнуто је да овај Просторни план представља плански основ за дефинисање активности у области заштите природе, туризма и руралног развоја и полазни основ за реализацију националних, регионалних и локалних интереса.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Градске управе Града Зрењанина, ЈП за урбанизам Зрењанин, установе „Резервати природе“ Зрењанин и других институција. Посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се створе услови за усклађено и мудро коришћење природних добара у оквиру подручја посебне намене како би се допринело заштити биодиверзитета, угрожених природних ресурса и очувању предела.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.