Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације

Žao nam je, ne postoji prevod na raspolaganju For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 24. јула 2017. до 23. августа 2017. године. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације на животну средину  изложени су на јавни увид у згради Градске управе града Сремска Митровица, Општини Рума, Општини Шид и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току трајања јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације.

У току презентације, истакнуто је да разлози за доношење овог Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид, којим ће се општина Шид и западни део територије града Сремска Митровица повезати у гасоводни систем Репубике Србије.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Градске управе за урбанизам града Сремска Митровица и ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица. У дискусији која је уследила, посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се обезбеди гасификација овог подручја и његово повезивање са гасоводним системом Републике Србије и суседних држава.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.