Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци

Žao nam je, ne postoji prevod na raspolaganju For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

У четвртак, 20.04.2017. године у згради Општине Сремски Карловци одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 07. априла 2017. до 06. маја 2017. године. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину изложени су у Згради општине Сремски Карловци – Магистрат, Градској управи за грађевинске послове Града Новог Сада, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.

У уводној речи, Софија Шумаруна, виша саветница за просторно планирање обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. и Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. представили Просторни план у основним елементима.

У току презентације, истакнуто је да разлози за доношење овог Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара. Подручје Сремских Карловаца је препознато као једна од карактеристичних тачака регионалног идентитета, али и као примарни туристички простор, односно просторна целина интегрисане понуде.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Општине Сремски Карловци, Покрета горана Војводине и других институција. У дискусији која је уследила, посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се обезбеди интегрална заштита културних и природних вредности, дефинише начин коришћења и омогући одрживи развој овог подручја.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.