JAVNE NABAVKE 2020

JAVNE NABAVKE 2020

JAVNA NABAVKA USLUGA DESETOMESEČNOG SERVISIRANjA IT OPREME PO ZAHTEVU NARUČIOCA (MULTIFUNKCIJSKOG UREĐAJA CANON IRC2380I I PLOTERA CANON IPF815), Red. br. JN OP 18/2020

 • na Portalu UJN 14.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARAT ZA SUZBIJANJE KRPELJA, Red. br. JN OP 7/20

 • na Portalu UJN 07.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Patija 1 – Javna nabavka dobara –  preparat za suzbijanje krpelja na bazi lambda-cihalotrina  ili „odgovarajuće“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Partija 2 – Javna nabavka  dobara – preparat za suzbijanje krpelja na bazi  aktivnih supstanci permetrin, tetrametrin i piperonil butoksid ili „odgovarajuće“ 


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANJA KRPELJA, Red. br. JN OP 6/20

 • na Portalu UJN 07.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA MONITORING I KONTROLA IKSODIDNIH KRPELJA, Red. br. JN OP 8/20

 • na Portalu UJN 07.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORINGA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI – MONITORING BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI, Red. br. JN OP 15/2020

 • na Portalu UJN 06.02.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠEJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA USLUGA ODREĐIVANJA MASENE KONCENTRACIJE I SADRŽAJA SUSPENDOVANIH ČESTICA (PM10) NA AUTOMATSKIM STANICAMA ZA PRAĆENJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA (SOMBOR, KIKINDA I ZRENJANIN) U TRAJANJU OD GODINU DANA, RED. BR. JN OP 11/2020

 • na Portalu UJN 27.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠEJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA USLUGA – MONITORING NEPOLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI SA IZRADOM STUDIJE O OCENI KVALITETA I PROCENE STEPENA UGROŽENOSTI, RED. BR. JN OP 10/2020

 • na Portalu UJN 24.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠEJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORING POLENA U VAZDUHU NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 4/20

 • na Portalu UJN 24.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA ISPITIVANJE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANJE KOMARACA I MONITORINGA KOMARACA, Red. br. JN OP 3/20

 • na Portalu UJN 22.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARATI ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 2/20

 • na Portalu UJN 22.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Patija 1 – Javna nabavka dobara –  PREPARAT ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP  VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE DIFLUBENZURON „ILI ODGOVARAJUĆE“- Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24323400 aromatične polikarbonske i karbonske kiseline;

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Partija 2 – Javna nabavka  dobara – PREPARAT ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (SEROTIP H – 14, SOJ AM 65-35) „ILI ODGOVARAJUĆE“ – Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24452000  insekticidi;

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Partija 3 – Javna nabavka dobara –  PREPARAT ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE PIRIPROKSIFEN „ILI ODGOVARAJUĆE“- Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24323400 aromatične polikarbonske i karbonske kiseline;


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 1/20

 • na Portalu UJN 22.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA