JAVNE NABAVKE 2020

JAVNE NABAVKE 2020

JAVNA NABAVKA USLUGE INTEGRALNO SUZBIJANJE KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE, JN OP 5/20

na Portalu UJN 22.5.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


JAVNA NABAVKA KALIBRACIONIH JEDINICA ZA LOKALNU MREŽU AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 14/2020

 • na Portalu UJN 6.3.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA


JAVNA NABAVKA USLUGA ODREĐIVANJA MASENE KONCENTRACIJE I SADRŽAJA SUSPENDOVANIH ČESTICA (PM10) NA AUTOMATSKOJ STANICI ZA PRAĆENJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U SUBOTICI U TRAJANJU OD GODINU DANA, Red. br. JN OP 12/2020

 • na Portalu UJN 03.03.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA


JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA LICENCE ZA GEOPORTAL U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, Red. br. JN 17/2020

 • na Portalu UJN 2.3.2020. godine

OBAVEŠTENjE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA


JAVNA NABAVKA USLUGA DESETOMESEČNOG SERVISIRANJA IT OPREME PO ZAHTEVU NARUČIOCA (MULTIFUNKCIJSKOG UREĐAJA CANON IRC2380I I PLOTERA CANON IPF815), Red. br. JN OP 18/2020

 • na Portalu UJN 14.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA – PARTIJA 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 2


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARAT ZA SUZBIJANJE KRPELJA, Red. br. JN OP 7/20

 • na Portalu UJN 07.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Patija 1 – Javna nabavka dobara –  preparat za suzbijanje krpelja na bazi lambda-cihalotrina  ili „odgovarajuće“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Partija 2 – Javna nabavka  dobara – preparat za suzbijanje krpelja na bazi  aktivnih supstanci permetrin, tetrametrin i piperonil butoksid ili „odgovarajuće“ 

PARTIJA 1 – ODLUKA O DODELI UGOVORA

PARTIJA 1 – OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU

PARTIJA 2 – ODLUKA O DODELI UGOVORA


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANJA KRPELJA, Red. br. JN OP 6/20

 • na Portalu UJN 07.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA MONITORING I KONTROLA IKSODIDNIH KRPELJA, Red. br. JN OP 8/20

 • na Portalu UJN 07.02.2020. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORINGA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI – MONITORING BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI, Red. br. JN OP 15/2020

 • na Portalu UJN 06.02.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠEJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA


JAVNA NABAVKA USLUGA ODREĐIVANJA MASENE KONCENTRACIJE I SADRŽAJA SUSPENDOVANIH ČESTICA (PM10) NA AUTOMATSKIM STANICAMA ZA PRAĆENJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA (SOMBOR, KIKINDA I ZRENJANIN) U TRAJANJU OD GODINU DANA, RED. BR. JN OP 11/2020

 • na Portalu UJN 27.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠEJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – MONITORING NEPOLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI SA IZRADOM STUDIJE O OCENI KVALITETA I PROCENE STEPENA UGROŽENOSTI, RED. BR. JN OP 10/2020

 • na Portalu UJN 24.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠEJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORING POLENA U VAZDUHU NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 4/20

 • na Portalu UJN 24.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA ISPITIVANJE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANJE KOMARACA I MONITORINGA KOMARACA, Red. br. JN OP 3/20

 • na Portalu UJN 22.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARATI ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 2/20

 • na Portalu UJN 22.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Patija 1 – Javna nabavka dobara –  PREPARAT ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP  VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE DIFLUBENZURON „ILI ODGOVARAJUĆE“- Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24323400 aromatične polikarbonske i karbonske kiseline;

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Partija 2 – Javna nabavka  dobara – PREPARAT ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (SEROTIP H – 14, SOJ AM 65-35) „ILI ODGOVARAJUĆE“ – Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24452000  insekticidi;

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Partija 3 – Javna nabavka dobara –  PREPARAT ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE PIRIPROKSIFEN „ILI ODGOVARAJUĆE“- Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24323400 aromatične polikarbonske i karbonske kiseline;

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA – PARTIJA 2


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 1/20

 • na Portalu UJN 22.01.2020. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU