Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 27.03.2020. do 02.04.2020. godine.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Primedbe i sugestije mogu dostaviti u toku trajanja javne prezentacije na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 02.04.2020. godine.

Oglas za javnu prezentaciju

Javni poziv za prezentaciju i Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazvoa, Opština Stara Pazova