Javna prezentacija Nacrta Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine u sedištu Severnobanatskog upravnog okruga – Kikinda

Javna prezentacija Nacrta Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, organizovana od strane nosioca izrade, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, održana je dana 11.04.2022. godine u Svečanoj sali Gradske uprave Grada Kikinda. Obrađivač Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 21. marta 2022. do 19. aprila 2022. godine. Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu izloženi su na javni uvid u analognom obliku u sedištima svih jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

U uvodnoj reči, Jelena Vujasinović Grkinić, savetnik za urbanizam u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, nakon čega je predstavnik obrađivača, Ivan Tamaš, vodeći prostorni planer ,predstavio Regionalni prostorni plan Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine u osnovnim elementima. Regionalni prostorni plan Pokrajine predstavlja krovni dokument za usmeravanje razvoja i osnova za usklađivanje sektorskih politika u APV, postavlja smernice razvoja za pojedinačne prostorne sisteme, naselja, infrastrukturne koridore, zaštitu i predviđa mere za njihovu implementacija. U toku prezentacije, istaknuto je da koncept regionalnog prostornog razvoja ima sveobuhvatni pristup, kojim se naglašava raznolikost Pokrajine u njenim geografskim, ekološkim i razvojnim karakteristikama kao ključne odrednice za uspostavljanje planskih rešenja, što je predmet posebnih ciljeva u pogledu pažljivog usmeravanja prostornog razvoja, naročito u segmentu razvoja urbanih i ruralnih područja, infrastrukturnih koridora, zaštite vrednosti prostora, aktivacije neafirmisanih potencijala, rehabilitacije degradiranih prostora i aktiviranja pograničnih područja.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Severnobanatskog upravnog okruga, Gradske uprave Grada Kikinda, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Opštinske uprave Senta, Opštinske uprave Ada, Opštinske uprave Čoka, Opštinske uprave Kanjiža,JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, Opštinske uprave Novi Kneževac, JKP „Komunalac“ Kanjiža kao i zainteresovani građani.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalne samouprave i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.