Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje opasnog otpada, operateru KEMEKO d.o.o. Valjevo, na lokaciji u Bačkoj Palanci, ul. Drugo železničko naselje 2b, na k.p. br. 748/1 KO Bačka Palanka-grad.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje opasnog otpada, operateru KEMEKO doo Valjevo, na lokaciji u Bačkoj Palanci, ul. Drugo železničko naselje 2b, na k.p. br. 748/1 KO Bačka Palanka – grad.

Operater, KEMEKO doo Valjevo, Bulevar palih boraca 91/92 br.5, Valjevo, je dana 03. septembra 2021. godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje dozvole opasnog otpada, na lokaciji operatera u Bačkoj Palanci, ul. Drugo železničko naselje 2b, na k.p. br. 748/1 KO Bačka Palanka – grad.

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 28. oktobra 2021. godine, doneo rešenje broj 140-501- 929/2021-05, o izdavanju dozvole skladištenje opasnog otpada, registarski broj 321 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 321 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/