OBAVEŠTENjE O ODUZIMANjU DOZVOLE privrednom društvu HIGIA DOO Pančevo, za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENjE O ODUZIMANjU DOZVOLE

privrednom društvu HIGIA DOO Pančevo, za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, sa sedištem u ulici Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, na osnovu člana 67. stav 1. tačka 2 i 3. i stava 3, a u vezi sa članom 67. stav 2. tačka 2. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon), člana 39. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (²Službeni list APV², broj 37/14, 54/14-dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 , 66/20 i 38/21) i člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18- autentično tumačenje), rešavajući po predlogu pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine broj: 140-501-692/2021-06 od 17. novembra 2021. godine, za oduzimanje dozvole privrednom društvu HIGIA DOO Pančevo, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, je doneo Rešenje da se ODUZIMA DOZVOLA za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5, registarskog broja 270 (broj predmeta 140-501-636/2019-05), koju je 4. jula 2019. godine, sa pripadajućom izmenom i dopunom dozvole od dana 27. novembra 2020. godine, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, privrednom društvu HIGIA DOO Pančevo, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, matični broj 08831009, zbog nepostupanja u skladu sa uslovima utvrđenim u Dozvoli i nepostupanja u skladu sa zakonom i propisima u oblasti upravljanja otpadom, u toku obavljanja delatnosti skladištenja opasnog i neopasnog otpada.

Privrednom društvu HIGIA DOO Pančevo, ZABRANjUJE se dalji prijem i skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5 i OBAVEZUJE se privredno društvo HIGIA DOO Pančevo da odmah po prijemu ovog Rešenja, primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja opasnim i neopasnim otpadom na lokaciji operatera u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4 deo 5, koje su propisane Dozvolom i predviđene Planom za zatvaranje postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno:

– da u roku od 60 dana od dana prijema Rešenja o oduzimanju dozvole, trajno zbrine opasan i neopasan otpad i poštuje sve uslove iz propisa koji uređuju upravljanje otpadom
– da lokaciju dovede u zadovoljavajuće stanje saglasno zakonskim propisima;
– da izvrši demontažu opreme i uređaja koji su instalirani u funkciji obavljanja delatnosti;
– organizuje sakupljanje i odnošenje sa lokacije komunalnog otpada, građevinskog otpada, otpada koji ima upotrebnu vrednost (sekundarne sirovine) i;
– izvrši sanaciju posledica rada projekta na životnu sredinu uključujući remedijaciju eventualno kontaminiranog zemljišta.