Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada operatera KEMEKO doo Valjevo, Bulevar palih boraca 91/92 br.5, Valjevo, na lokaciji operatera u Bačkoj Palanci, ul. Drugo železničko naselje 2b, na katastarskoj parceli 748/1 KO Bačka Palanka-grad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera KEMEKO doo Valjevo, Bulevar palih boraca 91/92 br.5, Valjevo, za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera u Bačkoj Palanci, Drugo železničko naselje 2b, na katastarskoj parceli 748/1 KO Bačka Palanka-grad. (broj predmeta 140-501-929/2021-05 od 03.09.2021. god.)..

Nadležni organ obaveštava javnost da je 03.09.2021. godine, operater KEMEKO doo Valjevo, Bulevar palih boraca 91/92 br.5, Valjevo, podneo Zahtev  za izdavanje dozvole za:

  • skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera u Bačkoj Palanci, Drugo železničko naselje 2b, na katastarskoj parceli 748/1 KO Bačka Palanka-grad.

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4640 Olivera Simić.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.10.2021. godine.

               Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.